Gebruiksvoorwaarden - GuesttoGuest

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site www.guesttoguest.com, dienst voor woningruil geleverd door Tukazza !

Opgemaakt 15/06/2016.

Over de algemene gebruiksvoorwaarden

Toepassing en definities

De woningruil service zoals aangeboden door www.guesttoguest.com wordt geleverd door Tukazza !, een Société par Actions Simplifiée volgens het Franse recht met het aandelenkapitaal van 87.404 euro, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in 45, rue de Chabrol, 75010 Parijs, geregistreerd bij het ondernemingsregister in Parijs onder de unieke eenheidsidentificatiecode 532 000 783 en in het bezit van een makelaarspas, nummer [ ] (hierna «Tukazza !» of «de Onderneming»).

Tukazza ! heeft zijn site www.guesttoguest.com bewerkt en gepubliceerd met het doel om een bemiddelingsdienst te bieden aan de Leden die het onroerend goed willen ruilen waarvan ze eigenaar of huurder zijn.

In de onderhavige:

 • «Borgdienst»: omschrijft de waarborgbetalingsdienst aangeboden door Tukazza ! op de Site, die een Ontvangend Lid de mogelijkheid biedt om het Ontvangen Lid, waarmee hij een Ruilovereenkomst voor zijn Verblijf heeft afgesloten, een garantie te vragen bij vernieling van het goed tot zijn beschikking en / of de meubelen die er voorkomen en / of bij diefstal.

 • «AGV»: omschrijft de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 • «Gebruikersaccount»: omschrijft het account die aangemaakt moet worden om een Bezoeker in staat te stellen om een Lid te worden en om toegang te krijgen tot alle services die aangeboden worden op de Site.

 • «Ruil»: omschrijft de leenovereenkomst voor het kosteloze gebruik van een Verblijf die gesloten wordt tussen een Ontvangend Lid en een Ontvangen Lid, onderworpen aan de bepalingen 1875 en volgenden van het Franse Burgerlijke Wetboek. De leenovereenkomst kan gelijktijdig en symmetrisch zijn, met een tweede leenovereenkomst gesloten tussen het Ontvangen Lid en het Ontvangend Lid, met het afstaan van het Verblijf van het Ontvangen Lid aan het Ontvangend Lid, ofwel verschillend met een andere leenovereenkomst symmetrisch gesloten tussen een ander Ontvangend Lid en het Ontvangend Lid, ofwel onafhankelijk van iedere andere leenovereenkomst (unilaterale Ruil). Om het lezen van de AGV te vergemakkelijken, zal iedere unilaterale leenovereenkomst aangegeven worden met de term «Ruil».

 • «GuestPoints»: omschrijft de punten die hoodzakelijk door leden gespaard worden in het geval van een Ruil van hun Verblijf.

 • «Lid»: omschrijft ieder persoon die zich inschrijft op de Site en die, om dit te doen, toestemt in de onderhavige AGV. Het Lid heeft toegang tot de advertenties die gepubliceerd worden op de Site en kunnen deze advertenties raadplegen. Hij kan ook gestuurd worden naar de kalender van zijn Verblijf. Het Lid is onderworpen aan een aantal verplichtingen en verboden die hierna vermeld zullen worden in de AGV. Het Lid zet zich in om de Site te gebruiken zowel als Ontvangen Lid als Ontvangend Lid, op de manier waarop deze termen hierna worden uitgelegd.

 • «Ontvangend Lid»: omschrijft ieder persoon ingeschreven op de Site die beslist een advertentie te plaatsen met het doel zijn Verblijf beschikbaar te stellen voor een Ruil. Het Ontvangend Lid sluit met Tukazza ! een overeenkomst voor bemiddeling die enkele Services voorziet, zowel als enkele optionele en betaalde diensten. Het Ontvangend Lid heeft toegang tot de berichtenservice en tot de informatie die hem in staat stellen contact op te nemen met andere Ontvangende Leden en Ontvangen Leden zoals die hierna uitgelegd worden. De Ontvangende Leden hebben als enigen het recht om te beslissen over de verwezenlijking van het beschikbaar stellen van hun Verblijf aan Ontvangen Leden.

 • «Ontvangen Lid»: omschrijft ieder Lid die beslist een leenovereenkomst af te sluiten met een Ontvangend Lid en van het Verblijf te genieten die door deze laatste beschikbaar is gesteld aan een Ruil. Het Ontvangen Lid sluit met Tukazza ! een overeenkomst voor bemiddeling die enkele Services voorziet, zowel als enkele optionele en betaalde diensten. Het Ontvangen Lid heeft toegang tot de berichtenservice en tot de informatie die hem in staat stellen contact op te nemen met andere Ontvangen Leden en met Ontvangende Leden. De Ontvangen Leden hebben als enigen het recht om te beslissen over het gebruik maken van de Ruilservice bij Ontvangende Leden.

 • «Geverifieerd Lid»: omschrijft het geverifieerd lid, volgens de voorwaarden die beschreven zijn in het artikel «Verificatie» van de onderhavige AGV.

 • «Verblijf»: omschrijft ieder bewoonbaar onroerend goed waarvan het Lid eigenaar of huurder is.

 • «Dienst»: omschrijft iedere dienst uitgevoerd door Tukazza !, gratis of betaald, door middel van de Site aan een Lid in de naam van de overeenkomst voor bemiddeling, preciserend dat Tukazza ! nooit deel is aan een ruilovereenkomst.

 • «Site»: omschrijft de site www.guesttoguest.com en in zijn algemeen iedere website die door Tukazza ! bewerkt wordt, of iedere site die met de toestemming van Tukazza ! de informatie die op de Site(s) bewerkt of gepubliceerd door Tukazza ! gepubliceerd is gebruikt of een gelijke dienst uitvoert.

 • «de Onderneming»: omschrijft Tukazza !

 • «Tukazza !» of «de Onderneming»: omschrijft de onderneming die de dienst van woningruil op de site www.guesttoguest.com uitvoert.

 • «Verificatie»: omschrijft de Dienst die door de Site aangeboden wordt die de zichtbare samenhang controleert van de opgegeven identiteit van de Leden met de opgegeven identiteit van de Leden en de kopieën van een verstuurd identiteitsbewijs, net zoals de zichtbare samenhang van de advertentie van de Leden met en de kopieën van de adresbewijzen van het Verblijf.

 • «Bezoeker»: omschrijft ieder persoon die de Site bezoekt zonder zich in te schrijven en zonder de onderhavige AGV te accepteren.

Aanvaarding online van de AGV

Het gebruik van de Site is ondergeschikt aan de aanvaarding van de onderhavige AGV. Op het moment van het aanmaken van een Gebruikersaccount, wordt het Lid gevraagd om de onderhavige AGV te aanvaarden, en deze aanvaarding is geformaliseerd door een selectievakje die aangevinkt moet worden, waarbij de volgende formule gelezen wordt:

«Door een account te creëren op GuestToGuest, stem ik toe in zijn Algemene Gebruiksvoorwaarden. »

Het Lid zal uitsluitend toegang krijgen tot de Diensten die uitgevoerd worden door de Site door de AGV te aanvaarden.

De aanvaarding van de onderhavige AGV is totaal en vormt een ondeelbaar geheel, en de Leden kunnen er niet voor kiezen om een gedeelte van de AGV toe te passen of voorbehouden te formuleren.

Door de AGV te aanvaarden, accepteert het Lid het artikel VII van de AGV over de «Verwerking van persoonlijke gegevens van de Leden».

Wijziging van de AGV

Tukazza ! behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen aan de AGV, aan de functies die aangeboden worden op de Site of aan de werkingswijze van de Diensten. De wijziging zal effect hebben op de vijftiende (15) dag nadat de wijziging in de AGV is opgenomen. Tukazza ! behoudt het recht om nieuwe Diensten, betaald of gratis, aan te bieden op de Site.

Verwerving en intrekking van de eigenschap van Lid

Oprichting van een Gebruikersaccount

Om zich in te schrijven en om te genieten van de Diensten die online aangeboden worden door Tukazza !, moet ieder Lid vooraf een Gebruikersaccount oprichten, door enkele persoonlijke gegevens over hemzelf te geven, die noodzakelijk zijn voor het goede verloop van de Dienst die mensen met elkaar in contact brengt (in het bijzonder naam, achternaam, geboortedatum, geslacht, geldig telefoonnummer en emailadres). Ieder Lid zet zich in Tukazza ! zo snel mogelijk te informeren in geval van wijziging van de informatie die is doorgegeven op het moment van inschrijving, door zelf deze informatie aan te passen in zijn persoonlijke pagina. Tukazza ! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die door Leden gecommuniceerd wordt en misleidend of fout zou kunnen zijn.

Het Lid verklaart ouder dan 18 jaar te zijn op het moment van inschrijving. Hij verklaart te beschikken over het volledige en reguliere genot van zijn Verblijf krachtens wwn eigendomstitel of iedere andere titel die hem in staat stelt een overeenkomst te sluiten op dit Verblijf zonder toestemming te moeten verkrijgen van een derde, tijdens de gehele aanvaarding van de AGV, in de zin van de bepalingen van het artikel 1875 en volgenden van het Franse Burgerlijke Wetboek, en om op deze manier zijn Verblijf gratis beschikbaar te stellen aan een Ontvangen Lid en, in het bijzonder, tot het aflopen van de leenovereenkomst die gesloten is betreffende zijn Verblijf met het Ontvangen Lid. Het Lid zet zich in om de AGV niet te aanvaarden en om de Diensten niet te gebruiken met een commercieel doel.

Tukazza ! behoudt in het bijzonder het recht de inschrijving te weigeren (zonder verlangd te worden zijn keuze te motiveren en zonder mogelijkheid op beroep of schadevergoeding) aan een Lid die niet voldoet aan de eisen hierboven uitgelegd, aan de regels van goed gedrag en zeden, of die tegen zou gaan aan de waarden en de ethiek die op de Site wordt uitgevoerd.

Vanaf de oprichting van zijn Gebruikersaccount kiest het Lid een gebruikersnaam en een wachtwoord, (hierna «identificatie») die hem in staat stellen tot zijn persoonlijke pagina toe te treden. De identificatie is persoonlijk en vertrouwelijk. Het kan alleen gewijzigd worden op vraag van het Lid. Ieder Lid is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik van zijn identificatie en zet zich in om zijn identificatie geheim te houden en het niet te openbaren, aan wie dan ook, in welke vorm dan ook, en voor welke reden dan ook. Ieder lid is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik van zijn identificatie en zet zich in om alles in werk te stellen om zijn identificatie geheim te houden en het niet te openbaren, aan wie dan ook, in welke vorm dan ook, en voor welke reden dan ook. Hij is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn identificatie door derden of voor de handelingen of uitspraken uitgevoerd door de intermediair van zijn persoonlijke Gebruikersaccount, als ze misleidend zijn of niet, en Tukazza ! is beschermd tegen iedere aanvraag van dit type. Overigens, Tukazza ! is niet verplicht, en heeft er de technische middelen niet voor, om identiteitsfraude van een Lid te detecteren (zelfs van een Geverifieerd Lid). Als het Lid een reden heeft om te denken dat een persoon op een misleidende manier elementen van zijn identificatie of zijn account gebruikt, moet hij Tukazza ! meteen informeren. In het geval van verlies of diefstal van zijn identificatie, is het Lid verantwoordelijk voor alle schadelijke consequenties van dit verlies of van deze diefstal, en hij moet zo snel mogelijk de procedure volgen om de identificatie te wijzigen.

Het Lid zet zich in geen nieuwe of andere bestaande accounts te gebruiken, onder zijn eigen of een andere identiteit, maar uitsluitend het account dat hij als eerste heeft opgericht. Iedere afwijking van deze regel moet het object zijn van een expliciete aanvraag van het Lid en een specifieke en expliciete toestemming van Tukazza !. Het oprichten of gebruiken van nieuwe accounts onder een eigen naam of die van derden zonder toestemming hebben gevraagd en ontvangen van Tukazza ! kan tot de schorsing van de accounts van het Lid leiden en tot de uitsluiting van alle Diensten.

Sluiting van een Gebruikersaccount

Tukazza ! kan op ieder moment (zonder verlangd te worden zijn keuze te motiveren en zonder mogelijkheid op beroep of schadevergoeding) een Gebruikersaccount sluiten als het Lid niet voldoet aan de voorwaarden die nodig zijn om een account te kunnen oprichten, of die de AGV overtreden, of de waarden en de ethiek die de Site uitvoert.

In het bijzonder, de volgende handelingen zijn strikt verboden:

 • Valse of potentieel misleidende informatie geven op de Site.

 • Valse accounts oprichten.

 • De rechten van derden ondermijnen.

 • Agressieve of polemische advertenties, inhoud, foto’s verspreiden.

 • Een overeenkomst sluiten voor een derde.

 • Ongevraagde email versturen voor een commercieel einde (spamming), de Leden van de Site misleiden of de Leden volgen op social networks voor een commercieel doeleinde.

 • Virussen of andere technologieën verspreiden met het doel de Site, de interesses en eigendommen van de Onderneming of andere gebruikers in gevaar te brengen.

 • Informatie of inhoud publiceren of verspreiden met het doeleinde de Diensten te verminderen, verstoren, verhinderen, of om de normale werkwijze van de Site te verstoren!.

 • Een inhoud die aan een derde toebehoort kopiëren, wijzigen of verspreiden.

 • Robots, spiders, scrapers of andere middelen gebruiken met het doeleinde toegang te krijgen tot de Site en inhoud verzamelen voor welk doel dan ook, zonder specifieke en schriftelijke toestemming van Tukazza !

 • Informatie behorend tot anderen verzamelen of op welke manier dan ook verkrijgen, in het bijzonder emailadressen, zonder daarvoor toestemming te hebben.

 • De middelen omzeilen die de toegang tot de Site beperken of beveiligen.

 • Links in de advertenties van de Leden plaatsen, in het bijzonder naar andere sites.

 • Onroerend goed te huur aanbieden.

 • Onroerend goed te huur aanvragen.

 • Een ruil organiseren buiten de Site om.

 • Informatie verzamelen of verspreiden over de vakantieperiodes die aangegeven worden door Leden met het doeleinde diefstal te plegen in de Verblijven van de Leden.

 • Het gebruik van de verblijven die beschikbaar gesteld worden aan een ruil misbruiken.

 • Op een fraudolente manier GuestPoints verkrijgen door false Ruilen te organiseren, of op andere manieren.

Deze lijst is niet volledig en Tukazza ! behoudt het recht zonder waarschuwing of andere berichtgeving inhoud te verwijderen, als deze niet in lijn zijn met de regels die gelden op de Site en/of als deze een gevaar zouden betekenen voor de veiligheid van de Site en/of zijn Leden.

Tukazza ! behoudt het recht accounts af te sluiten die langer dan 24 maanden niet actief zijn.

Koppelingsdienst

Tukazza ! stelt tot beschikking van de Leden een gratis koppelingsdienst op de Site, die het Ontvangend Lid in staat stelt een advertentie te publiceren om zijn Verblijf beschikbaar te stellen voor een Ruil en het Ontvangen Lid om van het Verblijf te genieten dat aangeboden wordt voor een Ruil door het Ontvangend Lid.

De Leden die gekoppeld worden op de Site met het doel een Ruilovereenkomst af te sluiten zetten zich in om deze overeenkomst op de Site af te sluiten door het afsluiten van een uitleenverdrag, onderworpen aan de bepalingen 1875 en volgenden van het Franse Burgerlijke Wetboek.

Het is de Leden verboden om een Ruil die besproken is op de Site, om de Site heen door te zetten, op straffe van het per direct afsluiten van hun Gebruikersaccount.

Het wordt gepreciseerd dat de personalia (naam, telefoonnummer, adres) van een Lid uitsluitend bij het sluiten van een Ruilovereenkomst aan een ander Lid worden gecommuniceerd.

Berichtendienst

Tukazza ! geeft zijn Leden de mogelijkheid gebruik te maken van een berichtendienst, waarmee ze elkaar virtueel kunnen ontmoeten en kunnen onderhandelen over het sluiten van een leenovereenkomst of over de ervaring van een verblijf.

De informatie die verspreid wordt in de berichtendienst van Tukazza ! wordt uitsluitend op initiatief en onder de gehele verantwoordelijkheid van het Lid verspreid. Deze informatie zijn geen basis voor een aanvraag voor garantie van Tukazza ! over de juistheid, volledigheid, een niet misleidend karakter of zelfs de waarschijnlijkheid.

Tukazza !, die toegang heeft tot de informatie die verspreid wordt in de berichtendienst, behoudt het recht inhoud te verwijderen als deze de AVG of de Wet overtreedt, of als deze conflictueus wordt gevonden volgens zijn eigen waardering.

Gratis diensten en betaalde diensten

Tukazza ! verzekert de verspreiding, via zijn Site, van de advertenties die door Leden gepubliceerd worden, met het doeleinde de Verblijven beschikbaar te stellen voor een gratis uitlening. Tukazza ! verzekert zo een gratis bemiddelingsdienst tussen Ontvangende Leden en Ontvangen Leden die het onroerend goed waarover zij beschikken willen ruilen.

De Site is een ontmoetingsplek voor Leden wiens doel is een leenovereenkomst te sluiten voor een of meerdere Verblijven tussen Ontvangen Leden en Ontvangende Leden, alleen als zij daarin toestemmen en onder hun eigen verantwoordelijkheid.

Het doel van de Site is dus niet om een bevestiging of een goed verloop van een Ruil tussen de Leden van de Ruil te garanderen – waartoe Tukazza ! zich niet kan inzetten – maar uitsluitend om de Leden in contact te brengen die eventueel een leenovereenkomst zullen sluiten.

Tukazza ! is geen deel van de ruilovereenkomst tussen twee Leden, en kan daarom de regelmatigheid niet testen (niet over de beschikbaarheid van het verblijf, niet over de voorwaarden inzake de overeenkomst, niet over de legaliteit van de voorwaarden die gesteld worden door het contract aan het ene of het andere Lid, of aan een derde partij), net zomin als de goede uitvoering.

De aandacht van de Leden is daarom getrokken naar de risico’s die afhangen van de beschikbaarheid of de inbezitneming van een Verblijf in geval van een Ruil; in het bijzonder het risico van schade van het verblijf of diefstal van de inrichting. Leden worden eraan herinnerd dat ieder Ontvangend Lid is vrij om een Ontvangen Lid te kiezen, en omgekeerd, en dat de contacten vooraf tussen de Leden ervoor kunnen zorgen dat sommige moeilijkheden ontweken kunnen worden.

Verificatie

Tukazza ! biedt een optionele en betaalde dienst voor verificatie («Verificatiedienst») aan.

De Verificatiedienst bestaat, voor een Lid, uit het vragen, aan Tukazza ! om zijn identiteit en het adres van zijn huis, met het doel om de status van geverifieerd lid te verkrijgen («Geverifieerd Lid»).

In de naam van de Verificatiedienst, zet Tukazza ! zich in om uitsluitend te controleren of het adres gepubliceerd in de advertentie overeenkomt met het adres op het adresbewijs dat opgestuurd wordt aan de Onderneming door het Geverifieerde Lid in digitaal formaat, en of voornaam en achternaam van het Lid, gecommuniceerd in het Gebruikersaccount, overeenkomen met de voornaam en achternaam op de kopie van het identiteitsbewijs dat het Lid aan Tukazza ! verzonden heeft.

In het algemeen, de Verificatiedienst kan de echtheid van een inhoud niet garanderen, en kan geen eventuele misleidingen voorkomen (comfortlevel, grootte van het Verblijf, etc.).

Een Geverifieerd Lid zal worden voorzien van een groen aanmerkingsteken op zijn profiel.

Het tarief van de Verificatiedienst wordt gedetailleerd op de pagina [LINK].

Borg

Tukazza ! biedt een dienst aan voor een zekerheidstelling van een garantie tussen het Ontvangend Lid en het Ontvangen Lid, een mogelijkheid voor het Ontvangend Lid om zich te beschermen, volledig of gedeeltelijk, tegen het risico van diefstal, verlies of schade aan zijn verblijf, onder de voorwaarden zoals beschreven in de onderhavige AGV (de «Borgdienst»).

Deze Borgendienst is optioneel en betaald.

De prijs van de Borgdienst wordt gedetailleerd op de pagina [LINK].

Het totaalbedrag van de Borg is het onderwerp van een machtiging op de bankpas van het Ontvangen Lid. Het Ontvangen Lid betaalt de volledige commissie op het moment dat de ruil met het Ontvangend Lid bevestigd wordt.

In geval van schade, verlies of diefstal moet het Ontvangend Lid in de 10 dagen volgenden de laatste dag van het verblijf van het Ontvangen Lid bij het Ontvangend Lid, zijn intentie het totaalbedrag of een gedeelte van de borg te behouden communiceren via email naar contact@guesttoguest.com, bewijzend met de benodigde documenten het bestaan en de waarde van iedere opgelopen schade (de Onderneming legt het verband met het Ontvangen Lid).

In geval van complexe bewijsverzameling van de schade voor het Ontvangend Lid (bijvoorbeeld, in geval van afwachting van een professionele inschatting), zal het Ontvangend Lid de Onderneming informeren en zijn aanvraag voor langere wachtwijd onderbouwen, die niet langer kan zijn dan 40 dagen na de laatste dag van verblijf van het Ontvangen Lid. Iedere melding of verantwoording die na deze termijn wordt geleverd wordt niet in behandeling genomen en het bedrag van de Borg zal worden vrijgegeven aan het gebruik van het Ontvangen Lid.

Het Ontvangen Lid moet in de 10 dagen na het ontvangen van het bericht van uitoefening van de Borg namens het Ontvangend Lid antwoorden op de verklaring, of op het bewijs van de schade.

In geval van melding van uitoefening van de Borg namen het Ontvangend Lid in de toepasbare termijn, iedere stilte van het Ontvangen Lid buiten het termijn van 10 dagen hierboven genoemd zal leiden tot het onherroepelijk afzien van tegenspraak van de toepassing van de Borg voor het genoemde bedrag.

In geval van verklaring van uitoefening van de Borg, of van het bewijs van de schade, namens het Ontvangend Lid in de toepasbare termijn, iedere stilte van het Ontvangen Lid buiten de termijn van 10 dagen hierboven genoemd zal leiden tot het onherroepelijk afzien van tegenspraak van de toepassing van de Borg voor het genoemde bedrag.

In het geval dat de creditcard die door het Ontvangen Lid op de dag van betaling vervallen is, zal deze verantwoordelijk blijven voor het betalen van de Borg, en hij zal verplicht zijn binnen 5 werkdagen de betaling te voltooien, in iedere manier die geaccepteerd wordt door Tukazza !, met inbegrip van bankoverschrijving, een PayPal account, of iedere andere bankpas die geldig is en waarvan het Lid in het bezit is.

Bij een gebrek aan een akkoord tussen het Ontvangend Lid en het Ontvangen Lid over het volledig of gedeeltelijk behouden van de Borg door het Ontvangend Lid, en/of over het bedrag behouden door het Ontvangend Lid, zal Tukazza ! het bedrag behouden dat afgeschreven wordt van de rekening van het Ontvangen Lid, tot nader bericht van zowel het Ontvangend Lid als het Ontvangen Lid, met de goedkeuring van beiden van de verdeling van het afgeschreven bedrag.

Bij een gebrek aan een akkoord tussen het Ontvangend Lid en het Ontvangen Lid, in een termijn van een jaar na het afschrijven van de Borg, en bij gebrek aan verantwoording door het Ontvangend Lid van het opzetten van een gerechtelijke procedure met het doel betaling te verkrijgen, zal de Onderneming de Borg vrijgeven aan het Ontvangen Lid, onder behoud van de commissie.

Als er een gerechtelijke procedure wordt begonnen om betaling te verkrijgen, zal Tukazza ! de Borg behouden tot een uitvoerbare uitspraak van de rechtbank. Tukazza ! zal de Borg vrijgeven volgens de voorwaarden van de uitspraak van de rechtbank.

Verzekering

Ieder Lid kan gebruik maken van de betaalde en optionele dienst van verzekering en assistentie («Verzekeringsdienst»). Hij moet, in deze veronderstelling, zich houden aan de toepasbare algemene voorwaarden voor verzekering en assistentie.

De Verzekeringsdienst heeft het doel het Ontvangen Lid te verzekeren, uit eigen initiatief of op vraag van het Ontvangend Lid, die in zijn advertentie aan zal geven dat de verzekering verplicht is. De Verzekeringsdienst bevat in het bijzonder een verzekering:

 • Annulering of onderbreking van het verblijf.

 • Burgerlijke aansprakelijkheid.

De verzekering is aangeboden door MAIF, een verzekeringsvereniging met variabele premies – CS 90000 – 79038 NIORT CEDEX 9 – Frankrijk. Onderneming geregeld door het Wetboek van verzekeringen.

Het tarief van de Verzekeringsdienst wordt gedetailleerd op de pagina [LINK].

Assistentie

Tukazza ! biedt een optionele en betaalde Dienst aan het Ontvangen Lid aan («Assistentiedienst»).

Deze dienst assisteert een Ontvangen Lid voor iedere Ruil van een duur van minder dan 90 dagen in de volgende situaties:

 • Ziekte, lichamelijk ongeval, overlijden van een begunstigde.

 • Overlijden van een partner in rechte of in feite, van bloedverwanten in neergaande en opgaande lijn, van een broer of een zus van de begunstigde.

 • Diefstal of verlies van identiteitsbewijzen of geld.

 • Diefstal of toevallige en materiële schade die het voortzetten van het verblijf of de ruil onmogelijk maken.

 • Grote klimatologische gebeurtenis, behalve de gebeurtenissen tijdens het varen.

 • Grote ramp aangaand het huis van het Ontvangend Lid.

De assistentiedienst wordt aangeboden door MAIF, een verzekeringsvereniging met variabele premies – CS 90000 – 79038 NIORT CEDEX 9 – Frankrijk. Onderneming geregeld door het Wetboek van verzekeringen.

Bij het onderschrijven van de Assistentiedienst moet het Ontvangen Lid voldoen aan de toepasbare algemene voorwaarden van assistentie van MAIF, toegankelijk via [LINK].

Het tarief van de Assistentiedienst wordt gedetailleerd op de pagina [LINK].

GuestPoints

Iedere activiteit op de Site (zich inschrijven, een profiel aanmaken, een profiel en een Verblijf laten verifiëren, vrienden uitnodigen, een ruilovereenkomst sluiten met een ander Lid, etc) biedt de mogelijkheid aan een Lid om GuestPoints te verdienen.

Het verdiende GuestPoints verschilt in het bijzonder naargelang de gemaakte schatting van de waarde van zijn Verblijf, volgens criteria zoals grootte, comfort en positie hiervan. Deze +schatting, aangeboden door GuestToGuest, kan door het Lid gewijzigd worden voor ongeveer 20%.

 • Een Lid kan nieuwe GuestPoints verdienen als hij een ruilovereenkomst sluit met een Lid waarvan het Verblijf minder waardevol is geschat.

 • Bij een unilaterale Ruil zal het Ontvangend Lid een aantal GuestPoints verdienen.

 • Uiteindelijk, om een Ruil mogelijk te maken, hebben Leden de mogelijkheid GuestPoints te kopen op de Site, met een limiet van 20% van het totaalaantal benodigde GuestPoints. De prijs van een GuestPoints is één euro.

Deze GuestPoints geven het Ontvangend Lid de mogelijkheid bij een ander Ontvangend Lid te verblijven, in de periode naar zijn keuze, onder voorbehoud dat het gekozen Verblijf beschikbaar is op dat moment en dat het Ontvangend Lid de Ruil accepteert.

GuestPoints worden eenmalig per huis verdiend en zijn niet overdraagbaar. Iedere manoeuvre om deze regels te omzeilen (false uitnodigingen, meer accounts voor dezelfde persoon, etc) is verboden.

De werkwijzen van GuestPoints (beschrijving, berekening, toekenningsmethodes, …) worden gedetailleerd op de pagina [LINK].

Tariefvoorwaarden en betaalmogelijkheden

Inschrijving op de Site en de organisatie van Ruilen zijn gratis. Enkele optionele en betaalde diensten worden aangeboden aan Leden, zoals het kopen van GuestPoints om een Ruil mogelijk te maken, de Borg, de Verificatie, de Verzekering en Assistentie. Al deze betaalde diensten zijn optioneel. Het is dus mogelijk zich in te schrijven, met andere Leden te communiceren, Ruilen te regelen en uit te voeren, op een volledig kostenloze manier, onder voorbehoud dat de verplichte velden op de Site ingevuld zijn waarmee Leden een volledig profiel creëren.

Een Geverifieerd Lid kan vragen uitsluitend van andere ook Geverifieerde Leden berichten te ontvangen.

De tarieven voor de betaalde Diensten worden vermeld in de onderhavige AGV en worden tevens duidelijk genoemd in de pagina van betaling van de beschouwde dienst. Voor het bevestigen van de betaling van iedere betaalde dienst zullen de Leden uitdrukkelijk gewezen worden op het tarief van de Dienst, en toestemming zal nodig zijn om door te gaan met de betaling.

Tenzij anders vermeld zijn alle tarieven aangegeven in de muntsoort van het land van verblijf van het Lid en, bij gebreke, in euro (EUR). Het is de verantwoordelijkheid van de Leden alle toepasbare kosten en belastingen te betalen die voortkomen uit het gebruik van de Site en de Diensten, in de toepasbare termijn en met gebruik van een geldig betalingsmiddel, geaccepteerd door de Site.

De tarieven die aangeboden worden door Tukazza ! kunnen gewijzigd worden. De wijzigingen zullen per direct effectief worden op zijn toepasbaar op iedere koop van de Dienst nadat de wijziging effectief is geworden. Vervolgens kan Tukazza ! ervoor kiezen de tarieven tijdelijk te wijzigen voor promotionele gebeurtenissen of voor nieuwe Diensten. Deze wijzigingen worden effectief op de data die genoemd worden in de melding van de promotionele gebeurtenis of van de nieuwe dienst.

De betaling van de betaalde Diensten wordt via een bankpas of een PayPal account voltooid.

De Diensten kunnen niet terugbetaald worden.

Betaling per cheque of overmaking

Tukazza ! behoudt het recht een betaling van Diensten die anders in rekening gebracht zouden worden met cheque of overmaking toe te staan of af te wijzen.

Herroepingsrecht en verzakingsrecht

Het Lid van de Site beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de betaling van een optionele betaalde Dienst om zijn herroepingsrecht en/of verzakingsrecht bij Tukazza ! uit te oefenen, zonder gehouden te worden zijn keuze te motiveren (behalve bij verzaking van de Verzekeringsdienst en de Assistentiedienst) of een boete te moeten betalen.

Als het Lid wenst de Dienst uit te voeren voor het verlopen van de termijn voor herroeping en/of de verzaking, zal hij hier uitdrukkelijk aanvraag naar moeten doen.

Om zijn herroepingsrecht en/of verzakingsrecht uit te oefenen moet het Lid aan Tukazza ! zijn keuze communiceren via een email aan het adres contact@guesttoguest.com of door het herroeping/verzaking formulair in te vullen dat beschikbaar is op de Site, op het adres www.blog.guesttoguest.fr/formulairederetractation

Bij verzaking van de Verzekeringsdienst of van de Assistentiedienst, in toepassing van het artikel L. 112-10 van het verzekeringsrecht, en/of bij herroeping van de Verzekeringsdienst, en als de onderschrijving van een van deze betaalde Diensten als verplicht is aangegeven door het Ontvangend Lid voor het finaliseren van de Ruil, zal de desbetreffende Ruil automatisch worden geannuleerd.

Bij ontvangst zal Tukazza ! een email sturen naar het Lid, met bevestiging van het in aanmerking nemen van de uitoefening van het herroepingsrecht en/of het verzakingsrecht.

De terugbetaling van de betaalde Diensten is uitgevoerd door een overschrijving van het bedrag op het PayPal account van het Lid of op de betaalpas die gebruikt is door het Lid, zo snel mogelijk of in elk geval in een termijn van veertien (14) dagen na de datum waarop het herroepingsrecht en/of verzakingsrecht is uitgeoefend.

Verzekering

Het Ontvangend Lid zet zich in zodat zijn Verblijf verzekerd is overeenkomstig de geldende regelgeving en hij controleert voorafgaand de Ruil de geldigheid van de verzekering van zijn Verblijf.

De Leden worden geïnformeerd dat sommige verzekeringen kunnen weigeren schade te vergoeden die opgelopen is tijdens een woningruil.

In dit geval zullen de Leden de volledige schadevergoeding moeten financieren, zonder dat Tukazza ! aansprakelijk gesteld kan worden.

Een Verzekeringsdienst, optioneel en betaald, aangepast aan de ruil, wordt aangeboden aan de Leden, en het detail hiervan is beschreven in het artikel “Verzekering” hierboven.

Aansprakelijkheid

Met uitsluiting van het geval waarin Tukazza ! passend geïnformeerd had moeten zijn over het bestaan van een ongeoorloofde inhoud volgens en binnen de voorwaarden van de geldende regelgeving, en zou niet naar behoren hebben gereageerd om het te verwijderen, aanvaardt Tukazza ! geen aansprakelijkheid inzake enkele inhoud gepubliceerd door de Leden, en in het bijzonder de inhouden van de advertenties, en door handelingen van Leden.

De Ruil van onroerend goed komt voort uit een overeenkomst die gesloten wordt tussen een Ontvangen Lid en een Ontvangend Lid, en de Leden van de Site (zowel Ontvangende Leden als Ontvangen Leden) handelen op hun eigen en volledige verantwoordelijkheid.

Tukazza ! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor financiële of zakelijke verliezen, voor de aantasting van reputatie, of voor iedere andere directe of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik van de Site en de Diensten door de Leden. In het bijzonder, Tukazza ! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de Verblijven en in het algemeen aan onroerend goed of voor andere schade die Leden of derden kunnen oplopen in het kader van een verblijf van een Ontvangen Lid in het Verblijf of de Verblijven en in het algemeen in onroerend goed. Tukazza ! kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die een Lid of een derde oploopt tijdens een Verblijf bij een ander Lid.

Sommige landen kunnen de uitzondering van de garantie en de aansprakelijkheid beperken, dus het is mogelijk dat de aansprakelijkheden zoals hierboven beschreven niet van toepassing zijn op Leden die woonachtig zijn in het buitenland. De beperking van de aansprakelijkheid zal dan van toepassing zijn op de gebruikers in de volgende gevallen: overmacht, fout van een Lid of fout van een derde.

Desalniettemin het vorige paragraaf, in het geval dat Tukazza ! aansprakelijk gesteld wordt zal de schadevergoeding aan het geschonden Lid beperkt worden tot (a) het totaalbedrag van de kosten die het Lid betaald zal hebben aan Tukazza ! in de twaalf maanden die voorafgaan aan het feit die de aansprakelijkheid van Tukazza ! betrekt of (b) het bedrag van 100 euro, volgens het hoogste bedrag.

De Onderneming zet zich in de beschikbaarheid van de Site en van de Diensten 24 uur en 7 dagen te garanderen. Het kan echter gebeuren dat de toegang tot de Site of tot de Diensten onderbroken wordt in het kader van onderhoud, van verbetering van hardware of software, van dringende reparaties van de Site, of van situaties die niet afhankelijk zijn van Tukazza ! (zoals een storing in telecommunicatie).

Tukazza ! zet zich in om alle benodigde maatregelen te nemen om deze storingen te voorkomen, voor zover ze aan Tukazza ! te wijten zijn.

De Leden erkennen en accepteren dat Tukazza ! geen aansprakelijkheid tegenover hen aanvaart voor niet beschikbaarheid, storing of onderbreking van de Site of van de Dienst en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die voorkomt hieruit.

In elk geval, en behoudens wat hierboven genoemd is en in de andere clasules inzake het gebrek aan aansprakelijkheid van Tukazza !, ieder geval van aansprakelijkheid die tegen de Onderneming zou kunnen worden gehouden kan uitsluitend toegang geven tot een schadevergoeding en rentes waarvan het totaalbedrag beperkt zal zijn tot de betaalde bedragen voor de Diensten of annulering.

Beëindiging

De Leden van de Site mogen op ieder moment deze AGV beëindigen door te vragen om de sluiting van hun Gebruikersaccount aan de Onderneming, zonder andere kosten dan de verzending van de aanvraag, zonder motivatie en via ieder middel die aangegeven staat op de Site. Deze aanvraag zal als verzonden geacht en effectief worden op de eerste werkdag na ontvangst van de aanvraag door Tukazza !. Echter als er een Ruil bevestigd is zullen de verplichtingen inzake de AGV van het Lid doorlopen tot 15 dagen na de laatste dag van het Ontvangen Lid bij het Lid, of tot toestemming is gegeven door het Lid (als de Borg wordt vrijgegeven).

In elk geval kan de beëindiging geen recht geven tot terugbetaling van door Tukazza ! gefactureerde Diensten voor de melding van beëindiging.

In geval van het niet-naleven van een gedeelte of de totaliteit van de AGV door de Leden, of in geval van een gedrag die tegenstrijdig is met de AGV, behoudt Tukazza ! het recht de toegang van een Lid tot zijn Diensten te beperken, inhouden te verwijderen, het Gebruikersaccount van het Lid te sluiten of de AGV te beëindigen in een termijn van zeven (7) dagen na de verzending van een email die hem vraagt zich aan de AGV te conformeren, als deze onbeantwoord blijft. Bij ernstige overtreding kan Tukazza ! het Gebruikersaccount van het Lid afsluiten zonder waarschuwing of aanmaning.

De beëindiging op initiatief van Tukazza ! heeft dezelfde effecten als beëindiging op aanvraag van het Lid.

Iedere beëindiging voor overtreding zal effect hebben behoudens alle schade en rentes die gevraagd zouden kunnen worden door de Onderneming aan het Lid als vergoeding van de opgelopen schade.

Het Lid zal geïnformeerd worden via email van de beëindiging of van de bevestiging van de beëindiging van zijn Gebruikersaccount.

Verwerking van de persoonlijke gegevens van de Leden

Overeenkomstig de bepalingen van de wet n° 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet n° 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de informatica, bestanden en vrijheden (la «Loi Informatique et Libertés»), Tukazza ! heeft op 18 augustus 2011 bij de Landelijke Commissie van Informatica en Vrijheden (CNIL) de verklaring afgelegd voor de verwerking die hij opereert voor de persoonlijke gegevens van de Leden van de Site, overeenkomstig de vereenvoudigde norm n° 48 (beraadslaging CNIL n° 2005-112 van 7 juni 2005 voor aanmaking van een vereenvoudigde norm over de geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens betrekkelijk tot verwerking van bestanden van cliënten en prospects – JO n° 149 van 28 juni 2005).

De verantwoording voor de gegevensverwerking betrekkelijk tot Leden ligt bij Tukazza !

De Leden worden geïnformeerd, volgens het artikel 32 van de Franse Wet voor Informatica en Vrijheden, dat de gegevensverwerking van persoonlijke gegevens van de Leden als hoofdzakelijk doel heeft de inschrijving van het Lid te verwerken, de Diensten te laten functioneren, en informatie over het Lid, de Site en de Diensten te versturen.

Conforme a las disposiciones de la norma simplificada nº 48, solamente tienen acceso a los datos personales de los miembros los empleados y proveedores del servicio de la compañía, cuyo trabajo consiste en operar el sitio web o prestar el servicio.

Overeenkomstig de bepalingen van de vereenvoudigde norm n° 48, uitsluitend de werknemers en dienstverleners van de Onderneming hebben toegang tot de persoonlijke gegevens van Leden, met de taak de Site te laten functioneren of een dienst te verlenen.

De gegevens die aangegeven worden als verplicht in het formulier waarmee Leden zich inschrijven op de Site en voor de Dienst moeten exact beantwoord worden door Leden. Ieder fout of abnormaal bevonden antwoord kan leiden tot een weigering van inschrijving van Tukazza !

De gegevens die verzameld worden door de Onderneming in het kader van de Diensten die geleverd worden op de Site worden bewerkt overeenkomstig de bepalingen van de vereenvoudigde norm n° 48 en van de wet «Informatica en Vrijheden» van 6 augustus 2004.

Verstrekking van persoonlijke gegevens van Leden aan derden

Overeenkomstig de bepalingen van de vereenvoudigde norm n° 48 behoudt Tukazza ! het recht alle of een gedeelte van de gegevens behorend tot Leden te verstrekken, met strikte naleving van de vereenvoudigde norm n° 48 en van de wet «Informatica en Vrijheden» van 6 augustus 2004. Ieder gebruik van de persoonlijke gegevens dat verschilt van wat is aangegeven hierboven moet het object zijn van een uitdrukkelijke, persoonlijke en voorwaardige toestemming van de Leden.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet n° 78-17 van 6 januari 1978, zal Tukazza ! het akkoord van de Leden verzamelen voor iedere verstrekking van gegevens aan handelspartners voor directe marketinghandelingen via een vakje dat aangevinkt moet worden.

Recht op openbaarheid, correctie en bezwaar

Overeenkomstig de bepalingen van de wet n° 78-17 van 6 januari 1978, beschikken de Leden over het recht op openbaarheid, correctie en bezwaar over hun eigen persoonlijke gegevens, door zich te richten aan de webmaster van de Site, via het adres [LINK] met uitsluiting van de persoonlijke gegevens die aan Tukazza ! gecommuniceerd zijn in het online formulier dat ingevuld moet worden bij inschrijving, dat aan Leden toebehoort en gewijzigd kan worden, zoals uitgelegd in artikel VII.3, «bijwerking van persoonlijke gegevens».

Op grond van hun recht op bezwaar, kunnen Leden bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens voor rechtmatige redenen. Ze kunnen ook bezwaar maken tegen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor een commercieel doeleinde, in het bijzonder voor prospectie, door Tukazza ! of zijn handelspartners. Als het recht op bezwaar wordt uitgeoefend voor deze reden direct bij Tukazza ! zal Tukazza ! zich inzetten het bezwaar door te voeren bij de contractuele partners aan wie het de gegevens verstrekt zou kunnen hebben.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet n° 78-17 van 6 januari 1978, zet Tukazza ! zich in de persoonlijke gegevens van de Leden, ook de gegevens die verstrekt zijn aan handelspartners, niet te verstrekken buiten de Europese Unie, of uitsluitend met een uitdrukkelijke toestemming hiervoor.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet n° 78-17 van 6 januari 1978, behoudt Tukazza ! het recht de persoonlijke gegevens van de Leden te verstrekken, om een wettelijke verplichting te respecteren, ofwel met toepassing van een juridische, administratieve beslissing of van een onafhankelijke administratieve autoriteit (zoals de Landelijke Commissie voor Informatica en Vrijheden).

Bijwerking van persoonlijke gegevens

De Leden zetten zich in te verzekeren, als strikt noodzakelijk, dat alle persoonlijke gegevens bijgewerkt worden. Ze zetten zich ook in om te zorgen dat alle gegevens correct, volledig en niet dubbelzinnig is. Ze kunnen op ieder moment tot hun Gebruikersaccount toetreden met de persoonlijke gegevens die ze gegeven hebben aan Tukazza !

Veiligheid van persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de wet n° 78-17 van 6 januari 1978, zet Tukazza ! zich in, ten opzichte van de natuur van de gegevens en de risico’s die verbonden zijn aan de verwerking, alle maatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Leden te garanderen, en, in het bijzonder, om te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet misvormd of geschonden worden, of dat derden zonder toestemming toegang krijgen.

Webhosting

De webhosting genoemd in de eindbepalingen treedt op als onderaannemer van de Onderneming, in de zin van de wet n° 78-17 van 6 januari 1978, uitsluitend op schriftelijke opdracht van de Onderneming, en heeft geen recht tot gebruik van de persoonlijke gegevens van de gebruikers, waartoe ze toegang kunnen hebben, uitsluitend met doeleinde van uitvoering van technische levering van webhosting en verwerking van de persoonlijke gegevens en uitsluitend onder de contractuele voorwaarden die getekend zijn tussen de webhosting en Tukazza ! die niet kunnen afwijken van dit artikel.

Cookies

De Bezoekers en de Leden worden geïnformeerd dat, tijdens hun bezoek op de Site, één of meerdere cookies in hun browser kunnen worden opgeslagen.

Een cookie is een pakket van gegevens die ertoe dient informatie op te slaan over het gebruik van de Site van de bezoeker of het Lid.

De instellingen van de browser dienen ertoe het gebruik van cookies te activeren of te deactiveren, en iedere Bezoeker en ieder Lid wordt verzocht de instellingen te controleren zoals die door hun browser worden voorgesteld.

Intellectueel eigendom

De merken, logo’s, grafiek animaties, video’s en teksten weergegeven op de site www.guesttoguest.com zijn intellectueel eigendom van Tukazza ! of van zijn handelspartners en mogen niet gereproduceerd, gebruikt of getoond worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Onderneming of van zijn partners, op straffe van vervolging.

Het is in het bijzonder verboden voor Leden de Diensten, de pagina’s van de Site, de databases of de codes van de elementen waaruit de Site en de Diensten bestaan te wijzigen, kopiëren, weergeven, downloaden, verspreiden, doorsturen, commercieel gebruiken of op een andere manier gebruiken.

De Leden kennen een licentie toe aan Tukazza ! voor het gebruik van het intellectueel eigendom die verbonden is aan de inhoud die ze verschaffen voor verspreiding op de Site. Deze licentie bevat in het bijzonder het recht voor de Onderneming om de inhouden over het Lid (informatie, foto’s, video’s, beschrijving, zoekfilters, etc) te weergeven, tonen, aanpassen, vertalen, digitaliseren en gebruiken voor de Dienst of te gebruiken voor een gedeelte van de Dienst.

Als een Lid vindt dat zijn rechten geschonden zijn, of dat een inhoud onwettelijk is, is hij gevraagd dit te communiceren aan de Onderneming. Tukazza ! behoudt het recht een inhoud te verwijderen als er een reden bestaat om te denken dat het de AGV, de Wet of de rechten van derden schaadt.

Toepasselijk recht – bevoegdheid

De AGV zijn geregeld door de Franse wetgeving, met uitsluiting van de bepalingen van openbare orde met betrekking tot de bescherming van de consument in het land van verblijf van een Lid.

Bij een conflict over de interpretatie en/of de uitvoering van de onderhavige AGV, voor iedere betwisting, zullen het Lid en Tukazza ! een onderlinge overeenstemming zoeken en elkaar, voor dit doel, alle benodigde informatie communiceren.

Als een onderlinge overeenstemming tussen het Lid en Tukazza ! niet gevonden kan worden, kan het Lid zich binnen 1 jaar gratis tot een ombudsman wenden, per email of per post, die in een termijn van 90 dagen een oplossing zal vinden.

Met toepassing van het artikel L152-1 van de consumentenwet, informeert Tukazza ! het Lid dat hij de mogelijkheid heeft een ombudsman te kiezen volgens de consumentenwet, zoals beschreven hieronder:

 • Voor ieder geschil over de dienst van accommodatie: Meneer Jean-Pierre TEYSSIER, MTV Médiation Tourisme Voyage, BP 80 303 – 75823 PARIS Cedex 17, met het telefoonnummer: +33(0)1.426796.68. Voor meer informatie: http://www.mtv.travel/index.php?page=Accueil

 • Voor ieder geschil over de verzekeringsdienst: La Médiation de l’Assurance, gelegen in TSA 50110 – 75441 PARIS Cedex 09, met het telefoonnummer: +33(0)1.70.81.58.70. Voor meer informatie: http://www.mediation-assurance.org/Accueil

In het kader van buitengerechtelijke procedures, heeft het Lid tevens de mogelijkheid om zich te wenden tot het online platform voor geschillenbeslechting, via de volgende link:

In het geval dat er geen onderlinge overeenkomst getroffen kan worden, en als een eventuele ombudsman gefaald heeft, dan zal ieder geschil over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de AGV en/of van de dienst in kwestie voorgelegd worden aan de rechtbank van de keuze van de aanleggende partij:

 • In de woonplek van de verweerder.

 • In de plek van uitvoering van de dienst.

Met toepassing van het artikel L. 141-5 van het consumentenrecht, mag het Lid, naast één van de bovengenoemde jurisdicties, ook de jurisdictie aanwenden waarin hij verbleef op het moment van afsluiten van het contract of op het tijdstip dat de onrechtmatige daad zich voordeed.

Dit artikel is ook toepasbaar in geval van een kort geding, van pluraliteit van verweerders of van honoreren van garanties, en ongeacht de manier en voorwaarden van betaling.

Afstaan

Tukazza ! behoudt het recht de onderhavige AGV af te staan op automatische manier na kennisgeving zoals uitgelegd in de clausule hieronder.

Kennisgeving

Met uitsluiting van de kennisgeving met betrekking tot illegale inhouden, de kennisgeving van Leden moeten verzonden worden via aangetekende post aan GuestToGuest - Département juridique, 45, rue de Chabrol, 75010 Paris, Frankrijk, of via email aan legal@guesttoguest.com.

Iedere kennisgeving geadresseerd aan Leden zal via email verzonden worden naar het adres die gecommuniceerd is aan de Onderneming bij inschrijving en zal geacht worden als ontvangen 24 uur na verstuur van de email, met uitsluiting van een berichtgeving van ongeldig emailadres ontvangen wordt.

Eindbepalingen

Bewijs

Het Lid erkent en accepteert dat:

 • De informatie die vrijgegeven wordt door de Onderneming via email en op de Site hebben bewijskracht die hetzelfde is als een geschreven bewijs.

 • Alle gegevens zijn overgenomen op onveranderlijke, vertrouwelijke en beveiligde manier in een database van de Onderneming, met in het bijzonder de bevestigingen en bestellingen die zijn ontvangen van het Lid, de verzonden kennisgeving, de toegang, terugbetalingen, en hebben bewijskracht tussen de twee partijen tot het tegendeel bewezen wordt.

Legale aanvullende informatie

De directeur van de publicatie van de Site is Emmanuel Arnaud.

De websitehosting is verzekerd door de onderneming: AWS Amazon Web Services, Inc. – 410 Terry Ave North – Seattle, WA 98109-5210.US.

Interpretatie

In geval van tegenspraak tussen een vertaling en de Franse versie, zal alleen de Franse versie bewijskracht hebben.