Algemene gebruiksvoorwaarden van de website www.guesttoguest.com service voor woningruil gepubliceerd door TUKAZZA!

Over de Algemene gebruiksvoorwaarden

Laatste bijwerking: 24/09/2018

Territoriaal toepassingsgebied en definities

De huizenruilservice van www.guesttoguest.com wordt gepubliceerd door TUKAZZA!, een vennootschap op vereenvoudigde aandelen met een kapitaal van 87.404 euro, met hoofdszetel in de 45 rue de Chabrol - 75010 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder het unieke identificatienummer 532 000 783 en houder van een kaart voor „onroerend-goedmakelaar“ nr. [CPI 7501 2016 000 005 605] (hierna „TUKAZZA!“ of „vennootschap“).

TUKAZZA! heeft haar website www.guesttoguest.com ontwikkeld en geïmplementeerd als bemiddelingsservice voor Leden die het onroerend goed die zij bezitten of huren, willen ruilen.

In onderhavige overeenkomst, betekent

 • „Borg“: het garantiedepot zoals beschreven op de pagina Service Plus https://nl.guesttoguest.com/nl/p/service-plus-nl

 • „Algemene gebruiksvoorwaarden“: de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

 • „Gebruikersaccount“: het account dat Bezoekers moeten aanmaken om Lid te kunnen worden en toegang te krijgen tot de diensten van de site.

 • „Ruil“: de leenovereenkomst voor het gratis gebruik van een Accommodatie tussen een Gastheer en een Gast overeenkomstig de bepalingen van artikel 1875 e.v. van het Frans Burgerlijk wetboek. De leenovereenkomst kan ofwel gelijktijdig en symmetrisch zijn met een andere leenovereenkomst voor een Accommodatie tussen Gast en Gastheer waarin het uitlenen van de Accommodatie van de Gast aan de Gastheer wordt geregeld, ofwel wel worden verschoven door een andere symmetrische leenovereenkomst voor een Accommodatie tussen een andere Gastheer met de eerste Gastheer, ofwel onafhankelijk zijn van enige andere leenovereenkomst (eenzijdige Ruil). Voor de leesbaarheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden valt een eenzijdige Ruil onder de term „Ruil“.

 • „GuestPoints“ of „GP's“: punten die Gastheren verzamelen, voornamelijk in Ruil voor hun Accommodatie wanneer deze door Gasten wordt gebruikt.

 • „Logingegevens“: de loginnaam die Leden kiezen en het wachtwoord dat ze bij het aanmaken van hun account opgeven, waarmee ze toegang krijgen tot hun persoonlijke ruimte. Loginnaam en -wachtwoord zijn persoonlijk en vertrouwelijk.

 • „Lid“: elke persoon die zich op de Site registreert en die daarvoor deze Algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Leden hebben toegang tot de advertenties die op de Site worden gepubliceerd en kunnen deze advertenties bekijken. Leden kunnen ook naar de agenda van hun Accommodatie worden doorgeleid. Leden zijn onderworpen aan een aantal verplichtingen en verboden die hieronder in deze Algemene gebruiksvoorwaarden worden opgesomd. Leden stemmen ermee in de Site als Gastheer en als Gast te gebruiken zoals deze twee begrippen hieronder worden gedefinieerd.

 • “Essentiel-lid”: Leden die zich ad-hoc voor ponctuellement heeft ingeschreven voor een ruil.
 • „Gastheer“: Alle personen die op de Site geregistreerd zijn en een advertentie plaatsen om hun Accommodatie voor een Ruil aan te bieden. Gastheren sluiten in dezen een bemiddelingsovereenkomst met TUKAZZA! en krijgen gratis toegang tot de Berichtendienst en gegevens waarmee ze contact kunnen opnemen met andere Gastheren en Gasten, zoals deze twee begrippen hieronder worden gedefinieerd. Gastheren hebben als enige recht besluiten te nemen en zijn als enige verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van hun Accommodatie aan Gasten.

 • „Gast“: alle leden die een Ruilovereenkomst sluiten met een Gastheer en de Accommodatie reserveren die de Gastheer voor de Ruil aanbiedt. Gasten sluiten in dezen een bemiddelingsovereenkomst met TUKAZZA! voor een gratis dienst en krijgen daardoor onder meer en pakket optionele en betaalde diensten aangeboden. Gasten krijgen gratis toegang tot de Berichtenservice en gegevens waarmee ze contact kunnen opnemen met andere Gasten en Gastheren.

 • “Optimum-lid”: lid dat zich voor een Service-Plus-abonnement heeft ingeschreven met alle voordelen van dit abonnement voor een onbeperkt aantal ruilen gedurende een periode van 12 maanden.
 • „Geverifieerd lid“: Leden van wie TUKAZZA! heeft geverifieerd dat het adres van de Accommodatie die in de advertentie staat, overeenkomt met het adres op het Accommodatiebewijs en dat de voor- en achternamen die de Leden in hun profiel vermelden, overeenkomen met die op hun identiteitsbewijs.

 • „Accommodatie“: elk onroerend goed (dat naar verwachting niet zal worden verplaatst, wat met name campers, caravans, busjes en boten uitsluit) om in te wonen en dat de gastheer bezit of huurt.

 • „Dienst“: elke gratis of betaalde dienst die TUKAZZA! aan Leden verleent via de Site in het kader van de bemiddelingsovereenkomst, met dien verstande dat TUKAZZA! nooit partij is bij een Ruilovereenkomst.

 • „Service Plus“ of „Service Plus-pakket“: alle optionele en betaalde diensten die TUKAZZA! op de Site aanbiedt waaronder de uitputtende lijst van de volgende Diensten:

  • Beheer van het garantiedepot
  • Bescherming van de Gast in geval de Gastheer annuleert
  • Garantie voor de Gast in geval van niet-conformiteit van de Accommodatie
  • Dekking van de Gastheer in geval van schade en diefstal door de Gast tijdens diens verblijf
  • 7 dagen per week en 24 uur per dag persoonlijke support
 • „Site“: de website www.guesttoguest.com en meer algemeen elke website die uitgegeven of mede-uitgegeven wordt door TUKAZZA! of elke site die met toestemming van TUKAZZA! gegevens overneemt van website(s) die uitgegeven of mede-uitgegeven worden door TUKAZZA! en gelijkaardige diensten aanbieden.

 • „Vennootschap“ of „TUKAZZA!“: »: de vennootschap TUKAZZA! die de woningruildiensten op de website www.guesttoguest.com uitgeeft

 • „Verificatie“ of „Verificatiedienst“: Dienst van de Site die erin bestaat te verifiëren of de opgegeven identiteit van de Leden overeenkomt met de verstrekte kopieën van hun identiteitsdocumenten en of de advertentie van de Leden overeenkomt met kopieën van het bewijs van hun Accommodatie. Dit verwijst tevens naar de verificatie van het e-mailadres en telefoonnummer van leden door codes te verzenden die door de leden gevalideerd moeten worden.

 • „Bezoeker“: elke persoon die de Site bezoekt zonder zich te registreren en zonder de Algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Online aanvaarding van de Algemene gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van de Site is moeten deze Algemene gebruiksvoorwaarden worden aanvaard. Bij het aanmaken van de Gebruikersaccount gaan Leden akkoord met de onderhavige Algemene gebruiksvoorwaarden. Deze aanvaarding wordt geformaliseerd door een aankruisvakje met de volgende formulering:

„Door een account aan te maken op GuestToGuest aanvaard ik de gebruiksvoorwaarden.“ Alleen door de Algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden krijgen Leden toegang tot de Diensten van de Site.

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden vormen een ondeelbaar geheel en zijn volledig en zonder voorbehoud van toepassing op de Leden die ze hebben aanvaard.

Door de Algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden gaan Leden akkoord met artikel VII van de Algemene gebruiksvoorwaarden betreffende de „Verwerking van persoonsgegevens van Leden“ waarin naar de Privacyverklaring wordt verwezen.

Wijziging van de Algemene gebruiksvoorwaarden

TUKAZZA! behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Algemene gebruiksvoorwaarden, de functies die op de Site worden aangeboden of de werkingsregels van de Diensten te wijzigen. Wijzigingen treden in werking binnen vijftien (15) dagen nadat gewijzigde Algemene gebruiksvoorwaarden online zijn gezet. TUKAZZA! behoudt zich met name het recht voor nieuwe, al dan niet gratis Diensten op de Site aan te bieden.

Verwerving en intrekking van het Lidmaatschap

Een gebruikersaccount aanmaken

Om zich te registreren en gebruik te kunnen maken van de online Diensten die TUKAZZA! aanbiedt, moeten Leden eerst een Gebruikersaccount aanmaken. Hierin verstrekken zij persoonsgegevens die nodig zijn voor de goede werking van de Dienst om mensen met elkaar in contact te brengen (met inbegrip van naam, voornaam, geboortedatum, aanspreektitel, geldig telefoonnummer en e-mailadres). Leden verbinden zich ertoe TUKAZZA! onverwijld op de hoogte te brengen in geval van wijziging van de informatie die ze tijdens hun registratie hebben opgegeven door deze wijzigingen zelf door te voeren in hun persoonlijke ruimte. TUKAZZA! kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele foutieve of frauduleuze informatie die door de leden is verstrekt.

Leden verklaren ouder dan 18 jaar te zijn op het moment van registratie. Ze verklaren gedurende hun hele aanvaarding van de Algemene gebruiksvoorwaarden volledig en rechtmatig gebruik te kunnen maken van hun Accommodatie uit hoofde van hun eigendomsrecht of enig ander recht dat hen in staat stelt de Ruil te voeren. Ze verklaren bevoegd te zijn een leenovereenkomst te sluiten in de zin van de artikel 1875 e.v. van het Franse Burgerlijk Wetboek en, in het geval van een Ruil als Gastheer, hun Accommodatie voor de gehele duur van de Ruil gratis aan een Gast ter beschikking te stellen

Elke Accommodatie mag maar op de Gebruikersaccount van één Lid worden geplaatst, zelfs als meerdere personen rechten hebben op deze Accommodatie. Aanvaarding van deze Algemene gebruiksvoorwaarden verbiedt elke handeling op commerciële basis.

TUKAZZA! behoudt zich met name het recht voor om registratie te weigeren (zonder verplicht te zijn om deze weigering te rechtvaardigen en zonder recht op verhaal of compensatie van welke aard dan ook) van Leden die zich niet aan de bovenstaande voorwaarden houden, de regels van goed gedrag niet respecteren, of dat zich niet houden aan de waarden en ethiek die de Site wil overbrengen.

Bij het aanmaken van een account kiezen Leden hun Logingegevens. Deze gegevens kunnen uitsluitend op verzoek van het Lid gewijzigd worden. Elk Lid is als enige en volledig verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Logingegevens en verbindt zich ertoe deze geheim te houden en niet in welke vorm of om welke reden dan ook aan eventuele derden bekend te maken. Elk Lid is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Logingegevens door derden of voor handelingen of verklaringen via zijn persoonlijke Ledenaccount, ongeacht of deze al dan niet frauduleus zijn, en vrijwaart TUKAZZA! tegen elk verzoek in dit verband. Daar TUKAZZA! niet verplicht is en niet over de technische middelen beschikt om de identiteit te verifiëren van de personen die zich op de Site registreren, kan TUKAZZA! niet aansprakelijk worden gesteld in geval van identiteitsmisbruik van Leden, aangezien TUKAZZA! enkel verifieert of de opgegeven identiteit en adres overeenkomen met de voorgelegde bewijzen. Indien Leden reden hebben om aan te nemen dat iemand op frauduleuze wijze gebruik maakt van identificatiegegevens of zijn account, moeten ze TUKAZZA! hier onmiddellijk van op de hoogte brengen. In geval van verlies of diefstal van één van de Logingegevens zijn Leden zelf verantwoordelijk voor enig schade als gevolg van dit verlies of deze diefstal. Leden dienen zo spoedig mogelijk de procedure te volgen om hun Logingegeven te wijzigen.

Leden verbinden zich ertoe geen andere accounts aan te maken of te gebruiken dan het account dat zij oorspronkelijk hebben aangemaakt, ongeacht of dit onder hun eigen identiteit is of onder dat van derden. Elke afwijking van deze regel moet uitdrukkelijk door Leden worden aangevraagd en uitdrukkelijk en moeten specifiek door TUKAZZA! worden toegestaan. Het aanmaken of gebruiken van nieuwe accounts onder de eigen identiteit of die van derden zonder de toestemming van TUKAZZ! kan leiden tot de onmiddellijke opheffing van de accounts van Leden en alle bijbehorende diensten.

Een Gebruikersaccount controleren of afsluiten

Op initiatief van TUKAZZA!

In geval Leden alle of een deel van de AGV niet naleven, of in geval van gedrag dat in strijd is met de reglementen, gedragsregels, waarden en ethiek die de Site tracht over te brengen, behoudt TUKAZZA! zich het recht voor om:

- de toegang van leden tot haar diensten beperken;

- bepaalde inhoud die op de site wordt gehost, te verwijderen;

- het Gebruikersaccount te sluiten;

zonder opgave van redenen en zonder enige vorm van verhaal of schadevergoeding.

Bovendien kan van Leden niet langer voldoen aan de initiële voorwaarden voor eigendom van een account.

Leden op straffe van sluiting van hun Gebruikersaccount met name ten strengste verboden:

 • Onjuiste of misleidende informatie op de Site zetten;

 • Meerdere Gebruikersaccounts voor dezelfde Accommodatie aanmaken;
 • Valse accounts opzetten;

 • De rechten van derden schenden;

 • Advertenties, inhoud of foto's te verspreiden die gewelddadig, seksistisch, pornografisch, racistisch, homofoof of discriminatoir ... of meer in het algemeen, polemisch van aard zijn;
 • Discriminerende teksten te schrijven;
 • Advertenties, inhoud of foto's verspreiden die gewelddadig, seksistisch, pornografisch ... of meer in het algemeen, polemisch van aard zijn;

 • Foto's verspreiden die in strijd met de intellectuele-eigendomsrechten van derden;
 • Verbintenissen aangaan voor derden;

 • Ongevraagde commerciële e-mails versturen (spamming);

 • Leden van de Site weglokken of Leden op sociale netwerken volgen voor commerciële doeleinden;

 • Virussen of andere technologieën verspreiden die de Site of de belangen en eigendommen van de Vennootschap of andere gebruikers van de Site kunnen schaden;

 • In welke vorm dan ook informatie of inhoud plaatsen of verspreiden waardoor de Diensten worden verminderd, verstoord, verhinderd of de goede werking van de Site wordt verstoord;

 • Inhoud die aan anderen toebehoort kopiëren, wijzigen of verspreiden;

 • Robots, spinnen, scrapers of andere middelen gebruiken om toegang te krijgen tot de Site en inhoud ervan voor welk doel dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TUKAZZA! te verzamelen. ;

 • Op welke manier dan ook zonder toestemming informatie, inclusief e-mailadressen, over anderen verzamelen of verkrijgen;

 • Maatregelen ter voorkoming of beperking van de toegang tot de Site omzeilen;

 • Links plaatsen in advertenties van leden, met name naar andere websites;

 • Woningen te huur aanbieden;

 • Woningen te huur aanvragen;

 • Accommodaties buiten de Site om Ruilen indien ze in een advertentie op de website worden aangeboden;

 • Informatie verzamelen of verstrekken over vakantieperioden die leden hebben opgegeven, wat tot inbraak in de desbetreffende Accommodatie kan leiden;

 • Het gebruik kapen van woningen die door Leden te Ruil worden aangeboden;

 • Frauduleus GuestPoints verwerven door nepwoningruilen, nepsponsoring enz. te organiseren.

Deze lijst is niet uitputtend en TUKAZZA! behoudt zich het recht voor om zonder waarschuwing of andere kennisgeving alle inhoud te verwijderen die niet voldoet aan de regels die van kracht zijn op de Site en/of die de veiligheid van het platform of van andere Leden zou kunnen compromitteren.

TUKAZZA! kan het Gebruikersaccount van het Lid zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling beëindigen.

Eventuele beëindiging van een Gebruikersaccount wegens inbreuk laat eventuele schadevergoeding die de Vennootschap van Leden kan vorderen ter vergoeding van geleden schade, onverlet.

Sluiting van het Gebruikersaccount van een Optimum-lid wegens schending van één van de verplichtingen in het kader van de algemene gebruiksvoorwaarden leidt automatisch tot beëindiging van het lopende abonnement, zonder dat er recht op (gedeeltelijke) terugbetaling ontstaat.

TUKAZZA! behoudt zich tevens het recht voor om accounts die gedurende 24 maanden niet actief zijn, te sluiten.

Leden worden per e-mail van de sluiting van hun Gebruikersaccount op de hoogte gesteld.

Sluiting van een Gebruikersaccount op verzoek van het Lid

Leden van de Site kunnen te allen tijde hun registratie op de Site beëindigen door een verzoek in te dienen om hun Gebruikersaccount bij de Vennootschap te sluiten, zonder extra kosten dan die voor het versturen van dit verzoek, zonder opgaaf van reden en op elke manier die op de Site is aangegeven. Dit verzoek wordt geacht te worden uitgevoerd en en in werking te treden op de werkdag nadat TUKAZZA! het verzoek tot afsluiting van het desbetreffende account heeft ontvangen. echter,

indien er op de datum van de sluiting een Ruil plaatsvindt, kan de sluiting pas van kracht worden nadat de Ruil en de gevolgen ervan zijn voltooid.

Sluiting van een Gebruikersaccount geeft geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de Diensten waar Essentiel- en Optimum-leden voor betaald hebben.

Gratis Diensten

Contactdienst

TUKAZZA! biedt Leden via het platform van de Site een gratis contactdienst aan, zodat Gastheren advertenties kunnen plaatsen om hun Accommodatie te Ruilen en Gasten Accommodaties kunnen reserveren die Gastheren te Ruil aanbieden. TUKAZZA! biedt een gratis bemiddelingsdienst aan tussen Gastheren en Gasten die het onroerend goed dat zij tot hun beschikking hebben, willen ruilen.

Leden die op de Site met elkaar in contact komen voor een Ruil, verwezenlijken deze Ruil via de Site door op eigen initiatief en onder eigen verantwoordelijkheid volgens de bepalingen van artikel 1875 e.v. van het Franse Burgerlijk Wetboek een gedematerialiseerde leenovereenkomst met elkaar te sluiten.

Leden stemmen er op straffe van onmiddellijke sluiting van hun Gebruikersaccount mee in geen Ruil die op de Site is geïnitieerd buiten de Site om tot stand te brengen. Bepaald wordt dat de contactgegevens (naam, telefoonnummer, adres) van Leden alleen aan een ander Leden worden meegedeeld wanneer er een Ruil tot stand wordt gebracht.

De Site heeft niet tot doel het resultaat of de correcte uitvoering te garanderen van één of meer Ruiltransacties tussen de Leden die door TUKAZZA! met elkaar in contact zijn gebracht.

Aangezien TUKAZZA! geen partij is bij de Ruilovereenkomst tussen twee Leden, mag zij niet controleren of de overeenkomst rechtmatig is (of het nu gaat om de beschikbaarheid van het goed, de voorwaarden voor de totstandkoming van de overeenkomst, de wettigheid van de verplichtingen die contractueel door een van de Leden of in enige andere hoedanigheid zijn aangegaan), noch of de overeenkomst correct wordt uitgevoerd.

Leden worden derhalve gewezen op de risico's die verbonden zijn aan de terbeschikkingstelling of bewoning van een onroerend goed in het kader van een Ruil, met name het risico op beschadiging of diefstal van bepaalde voorwerpen voor de inrichting. We herinneren eraan dat elke Gastheer vrij is te kiezen welke Gasten bij hem verblijven en omgekeerd en dat voorafgaand contact tussen Leden bepaalde moeilijkheden die uit een Ruil kunnen voortvloeien, kunnen voorkomen.

De Site heeft niet tot doel het resultaat of de correcte uitvoering te garanderen van één of meer Ruiltransacties tussen de Leden die door TUKAZZA! met elkaar in contact zijn gebracht.

Aangezien TUKAZZA! geen partij is bij de Ruilovereenkomst tussen twee Leden, mag zij niet controleren of de overeenkomst rechtmatig is (of het nu gaat om de beschikbaarheid van het goed, de voorwaarden voor de totstandkoming van de overeenkomst, de wettigheid van de verplichtingen die contractueel door een van de Leden of in enige andere hoedanigheid zijn aangegaan), noch of de overeenkomst correct wordt uitgevoerd.

Leden worden derhalve gewezen op de risico's die verbonden zijn aan de terbeschikkingstelling of bewoning van een onroerend goed in het kader van een Ruil, met name het risico op beschadiging of diefstal van bepaalde voorwerpen voor de inrichting. We herinneren eraan dat elke Gastheer vrij is te kiezen welke Gasten bij hem verblijven en omgekeerd en dat voorafgaand contact tussen Leden bepaalde moeilijkheden die uit een Ruil kunnen voortvloeien, kunnen voorkomen.

Berichtendienst

TUKAZZA! biedt Leden een gratis berichtendienst aan om Ruilovereenkomsten te sluiten of om ervaringen over eerdere verblijven te delen.

De informatie die via TUKAZZA! wordt gedeeld, wordt op initiatief en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Leden verspreid. TUKAZZA! biedt geen enkele garantie voor de juistheid of volledigheid, het niet-misleidende karakter of waarschijnlijkheid van deze informatie.

TUKAZZA! heeft toegang tot de informatie die op de Berichtendienst wordt uitgewisseld en behoudt zich het recht voor eventuele inhoud die in strijd is met de Algemene gebruiksvoorwaarden of de wet, te verwijderen.

Verificatiedienst

Verificatie heeft betrekking op:

1  het telefoonnummer en e-mailadres die Leden op de website opgeven en bestaat uit:

 • het versturen van een sms naar het geregistreerde telefoonnummer en het uitvoeren van een handeling die alleen mogelijk is dankzij deze sms (bijvoorbeeld door het invoeren van een unieke code)
 • het versturen van een e-mail en het uitvoeren van een handeling die alleen mogelijk is dankzij deze e-mail (bijvoorbeeld door op een link te klikken)

Deze verificatie wordt systematisch uitgevoerd en is bedoeld om het risico op misbruik van telefoonnummers en e-mailadressen te beperken.

2 de identiteit en het adres van Leden. Leden verschaffen TUKAZZA! een digitaal bewijs voor de Accommodatie en een kopie van hun identiteitsbewijs.

Geverifieerde Leden zijn herkenbaar op de website.  Deze verificatie vindt plaats op verzoek van het Lid. Deze Dienst biedt geen garantie de inhoud van een advertentie waar is, noch voorkomt het eventuele fraude (mate van comfort, omvang van het onroerend goed enz.) of kan het enig risico op identiteitsdiefstal voorkomen.

Optionele betaalde Diensten

„Service Plus“-pakket

TUKAZZA! biedt een reeks optionele en betaalde diensten aan onder de naam „Service Plus“. Indien Gasten geen abonnement hebben op deze Diensten, kunnen Leden geen gebruik maken van de aangeboden garanties en komt TUKAZZA! niet tussenbeide in geval van problemen.

In geval van een abonnement op „Service Plus“ zijn alle Diensten van dit abonnement ondeelbaar van toepassing.

Voor het „Service Plus“-pakket geldt een algemeen en forfaitair tarief, dat op de pagina https://nl.guesttoguest.com/nl/p/service-plus-nlwordt gespecificeerd en omvat de volgende diensten:

Hiermee gaat hij akkoord ofwel:

- als Essentiel-lid voor een eenmalige ruil, afhankelijk van het aantal overnachtingen.

- als Optimum-lid in het kader van een abonnement voor een onbeperkt aantal ruilen gedurende een periode van 12 maanden vanaf het moment van betaling, dat ieder jaar automatisch wordt verlengd, tenzij het abonnement uiterlijk o de laatste dag van de lopende periode wordt stopgezet.

In geval Optimum-leden hun abonnement tijdens het lopende jaar opzeggen, heeft hij geen enkel recht op (gedeeltelijke) terugbetaling.

 • Beheer van het garantiedepot
 • Bescherming van de Gast in geval de Gastheer annuleert
 • Garantie voor de Gast in geval van niet-conformiteit van de Accommodatie
 • Dekking van de Gastheer in geval van schade en diefstal door de Gast tijdens diens verblijf
 • 7 dagen per week en 24 uur per dag persoonlijke support

Behalve het Service Plus-pakket krijgen Optimum-leden nog meer voordelen die bij zijn abonnement horen, zoals beschreven op bladzijde https://nl.guesttoguest.com/nl/p/service-plus-nl.

Beheer van het garantiedepot

TUKAZZA! biedt aan het garantiedepot te tussen de Gastheer en de Gast te beheren, waarmee de Gastheer zich geheel of gedeeltelijk kan beschermen tegen het risico op diefstal, verlies of beschadiging van zijn eigendommen volgens de voorwaarden in deze Algemene gebruiksvoorwaarden.

De Borg, waarvan de som op deze pagina https://nl.guesttoguest.com/nl/p/service-plus-termsofuse-nl, is beschreven, bestaat uit een voorafgaande toestemming tot afschrijving op de creditcard van de Gast.

In geval van schade, verlies of diefstal geeft de Gastheer binnen 10 dagen na de laatste dag dat de Gast bij de Gastheer verblijft, per e-mail aan het adres contact@guesttoguest.com, aan dat hij het bedrag van de Borg geheel of gedeeltelijk wil achterhouden en overlegt daarbij alle documenten die de aard en een schatting van de aangevoerde schade kunnen aantonen. De Vennootschap stelt de Gast hier per e-mail van op de hoogte.

Indien de Gastheer moeite heeft om een bewijs van zijn schade te verkrijgen (bijv. doordat hij moet wachten op een offerte van een vakman), brengt de Gastheer de Vennootschap hiervan op de hoogte met en motivatie voor zijn verzoek om extra uitstel, dat echter niet later mag zijn dan 30 dagen vanaf de laatste verblijfsdag van de Gast. Eventuele kennisgeving of bewijs buiten deze termijn wordt niet in aanmerking genomen waarna het bedrag van de Borg weer ter beschikking gesteld wordt aan de Gast.

De Gast moet binnen 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving, of in voorkomend geval, van het schadebewijs, reageren op elk verzoek op inhouding van de Borg door de Gastheer.

In geval van een verzoek op inhouding van de Borg en, in voorkomend geval, bewijs van schade binnen de geldende termijn door de Gastheer, betekent elk zwijgen van de Gast na de bovengenoemde termijn van 10 dagen dat hij onherroepelijke afstand doet van zijn recht om de inhouding van de Borgsom te betwisten. De Borgsom wordt dan overgemaakt aan de Gastheer.

In geval van een verzoek op inhouding van de Borg of, in voorkomend geval, bewijs van schade binnen de geldende termijn, en indien de Gast instemt met de schatting van de schade en gebruikmaking van de Borg, wordt de Borgsom die tussen de twee partijen bij de Ruil is vastgesteld, uiterlijk binnen 15 kalenderdagen vanaf het moment dat het akkoord tussen de twee partijen bevestigd is aan de Gastheer overgemaakt.

In het geval dat de creditcard van de Gast op de datum van overmaking vervalt, blijft hij aansprakelijk voor de Borgsom en is hij verplicht het bedrag binnen 5 kalenderdagen te voldoen per bankoverschrijving, PayPal-rekening of een andere andere geldige creditcard in het bezit van de Gast.

Indien de Gastheer en de Gast niet tot een akkoord kunnen komen over het principe van een gehele of gedeeltelijke inhouding van de Borgsom door de Gastheer en/of het bedrag dat door de Gastheer wordt ingehouden, legt TUKAZZA! beslag op de som die van de creditcard van de Gast is afgeschreven totdat zowel de Gastheer als de Gast hun gezamenlijke akkoord over de verdeling van de in beslaggenomen som bevestigen.

Indien de desbetreffende Leden niet binnen een jaar na de afschrijving van de Borg tot een akkoord kunnen komen en indien de Gastheer niet kan aantonen dat hij een rechtsvordering instelt om betaling van de Borgsom te verkrijgen, geeft de Vennootschap de in beslaggenomen som terug aan de Gast.

Indien er stukken wordt ingediend voor inleiding tot een geding om betaling van de Borgsom te verkrijgen, houdt TUKAZZA! de Borg achter totdat er een definitief en bindend besluit van de rechtbank wordt voorgelegd. TUKAZZA! zal de Borg in overeenstemming met de voorwaarden van het definitieve en bindende besluit van de rechtbank vrijgeven.

Bescherming in geval van annulering

In geval de Gastheer de Ruil annuleert, biedt TUKAZZA! de Gast een verblijf aan in een vervangende Accommodatie met gelijkwaardige basisvoorzieningen, zoals beschreven op pagina https://nl.guesttoguest.com/nl/p/service-plus-termsofuse-nl

Indien er geen vervangende Accommodatie beschikbaar is, geeft de Gastheer zijn GuestPoints terug aan de Gast en vergoedt TUKAZZA!, op vertoon van facturen, de kosten die de Gast voor een andere accommodatie moet maken voor een periode die niet langer duurt dan die van de geannuleerde Ruil volgens de voorwaarden die op pagina https://nl.guesttoguest.com/nl/p/service-plus-termsofuse-nl zijn beschreven.

Garantie voor de Gast in geval van niet-conformiteit van de Accommodatie

De Accommodatie is niet-conform volgens de criteria op pagina https://nl.guesttoguest.com/nl/p/service-plus-termsofuse-nl.

In geval van niet-conformiteit van de Accommodatie biedt TUKAZZA! de Gast een vervangende Accommodatie aan met gelijkwaardige basisvoorzieningen zoals beschreven op pagina https://nl.guesttoguest.com/nl/p/service-plus-termsofuse-nl

Indien er geen vervangende Accommodatie beschikbaar is, geeft de Gastheer zijn GuestPoints terug aan de Gast en vergoedt TUKAZZA!, op vertoon van facturen, de kosten die de Gast voor een andere accommodatie moet maken voor een periode die niet langer duurt dan die van de niet-conforme Ruil volgens de voorwaarden die op pagina https://nl.guesttoguest.com/nl/p/service-plus-termsofuse-nl zijn beschreven.

Dekking bij schade en diefstal

In geval van schade en diefstal door de Gast ten tijden zijn van verblijf vergoedt TUKAZZA! de Gastheer onder de voorwaarden en binnen de limieten die op pagina https://nl.guesttoguest.com/nl/p/service-plus-termsofuse-nl zijn beschreven.

Om haar verplichtingen in dit verband te waarborgen heeft TUKAZZA! hiertoe een verzekeringsovereenkomst afgesloten.

In geval van moedwillige schade en diefstal door de Gast kan TUKAZZA! de rechten van de Gastheer ondersteunen en zich tot de Gast wenden om vergoeding voor de schadeloosstelling die door TUKAZZA! aan de Gastheer is overgemaakt te verhalen.

7 dagen per week en 24 uur per dag persoonlijke support

TUKAZZA! biedt doordeweeks tijds kantooruren telefonisch, via e-mail of live chat support aan haar leden en is in geval van nood 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar via e-mail. Meer informatie over deze support is te vinden op pagina https://nl.guesttoguest.com/nl/p/service-plus-termsofuse-nl.

GuestPoints

Met elke activiteit op de Site (registratie, uw profiel invullen, uw profiel en verblijfplaats laten verifiëren, vrienden sponsoren, een Ruilovereenkomst sluiten met andere Ledn enz.) kunnen Leden GuestPoints opsparen.

Het aantal opgespaarde GuestPoints varieert afhankelijk van de beoordeling van de Accommodatie volgens criteria als grootte, comfort en locatie. Leden kunnen de GuestPoints die GuestToGuest toekent, in geringe mate laten wijzigen volgens de voorwaarden die op deze pagina worden opgesomd: http://blog.guesttoguest.com/guesttoguests-new-system-for-evaluating-your-home/

Leden kunnen nieuwe GuestPoints verwerven indien ze een wederkerige Ruilovereenkomst sluiten met Leden van wie de Accommodatie minder hoog wordt beoordeeld.

In geval van een eenzijdige Ruil spaart de Gastheer een bepaald aantal GuestPoints op.

Om een Ruil tot stand te brengen kunnen Gasten die niet over genoeg GuestPoints beschikken met hun creditcard het ontbrekende aantal GuestPoints op de Site aanschaffen. Tot 20 % van het totale aantal GuestPoints dat nodig is voor Ruil bedraagt de Prijs per GuestPoint 10 cent en voor de overige GuestPoints bedraagt de prijs 1 euro.

GuestPoints zijn niet overdraagbaar. Iedere poging om deze regels te omzeilen (valse sponsoring, het aanmaken van meerdere accounts door één persoon enz.) is verboden De manier waarop GuestPoints werken (beschrijving, berekening, toewijzingsprocedure enz.) is beschreven op de Site en kunnen vrij worden geraadpleegd op het volgende adres https://www.guesttoguest.com/en/p/how-guestpoints-work

Tariefvoorwaarden en betalingswijze

Registratie op de Site, contacten leggen, berichtendienst en verificatie van het telefoonnummer en e-mailadres zijn gratis.

U kunt zich dus volledig gratis registreren, met andere Leden communiceren, Ruilovereenkomsten opzetten en sluiten, mits u de informatievelden op de Site hebt ingevuld waardoor u een volledig profiel kunt opmaken.

We bieden Leden enkele optionele Betaalde diensten, zoals de aanschaf van GuestPoints om een Ruil tot stand te kunnen brengen, het „Service Plus“-pakket. Alle betaalde diensten zijn facultatief.

Het tarief voor het „Service Plus“-pakket is beschreven op pagina https://nl.guesttoguest.com/nl/p/service-plus-termsofuse-nl en wordt tevens uitdrukkelijk vermeld op de betaalpagina van de Dienst. Met een keuze tussen een abonnement per ruil op basis van het aantal overnachtingen en een abonnement op basis van een jaarabonnement.

Voordat Leden een eventuele bestelling van betaalde Diensten valideren, worden ze uitdrukkelijk geïnformeerd over het tarief voor de Dienst en moeten ze toestemming geven om door te gaan met de betaling.

Tenzij anders vermeld worden de tarieven aangegeven in de valuta van het land waar de Gast woont en anders standaard in euro (EUR). De leden zijn zelf verantwoordelijk om tijdig en met behulp van een geldige betaalwijze alle wettelijke kosten en belastingen te betalen die voortvloeien uit het gebruik van de Site en de Diensten.

TUKAZZA! kan de tarieven wijzigen. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht en zijn van toepassing op elke Dienst die na hun inwerkingtreding zijn aangeschaft. Bovendien kan TUKAZA! ervoor kiezen om de tarieven van haar Diensten tijdelijk te wijzigen voor promoties of voor nieuwe Diensten. Deze wijzigingen worden van kracht op de datum die vermeld staat in de mededeling over de promotie of de nieuwe Dienst.

Betaling per creditcard

Betaling voor de Betaalde diensten geschiedt per creditcard.

Diensten zijn niet restitueerbaar, behalve in geval van herroeping.

Betaling per cheque of overschrijving

TUKAZZA! behoudt zich het recht voor om betaling per cheque of overschrijving te accepteren of te weigeren voor de Diensten waarvoor Leden zich op hebben geabonneerd waarvoor zij een factuur opstellen.

Recht op herroeping

Leden van de Site kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder boete, mits de Dienst in deze periode nog niet is verleend, binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf het moment van betaling voor een optionele Betaalde dienst hun recht op herroeping bij TUKAZZA! uitoefenen.

Om gebruik te maken van hun herroepings- en/of opzeggingsrecht moeten Leden TUKAZZA! van hun beslissing per e-mail aan het volgende adres op de hoogte brengen: contact@guesttoguest.com of door het formulier voor herroeping in te vullen dat te vinden is op de Site op het adres https://help.guesttoguest.com/hc/en-us/articles/360000128097.

Bij ontvangst stuurt TUKAZZA! het Lid een mail met een bevestiging dat er rekening wordt gehouden met het feit dat hij zijn recht op herroeping wil uitoefenen.

Het geld dat voor de Diensten is betaald, wordt zo spoedig mogelijk overgemaakt op de creditcard die ze hebben gebruikt, vindt zo spoedig mogelijk plaats en in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de dag waarop het recht op herroeping is uitgeoefend.

In het geval van een jaarabonnement kan elke verlenging worden herroepen. Dit recht op herroeping moet binnen veertien (14) dagen na de eerste dag van de automatische verlenging van het abonnement worden uitgeoefend.

Verzekering

De Gastheer verbindt zich ertoe zijn Accommodatie gedurende de hele Ruilperiode overeenkomstig de geldende wetgeving rechtsgeldig te verzekeren.

Op verzoek van TUKAZZA! verbindt de Gastheer zich ertoe binnen 15 dagen de verzekering van zijn Accommodatie aan te tonen en TUKAZZA! te informeren over de waarde van het meubilair die in deze verzekering is opgegeven.

Leden wordt geïnformeerd dat verzekeringen kunnen weigeren schade te dekken, die tijdens een Accomodatieruil ontstaat.

In dit geval zijn de Leden, indien zij geen abonnement op het „Service Plus“-pakket hebben, zelf verantwoordelijk voor de financiële gevolgen die voortvloeien uit de niet-aanvaarding door hun verzekering van eventuele ongevallen, zonder dat TUKAZZA! hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden.

In dit geval zijn de Leden, indien zij geen abonnement op het „Service Plus“-pakket hebben, zelf verantwoordelijk voor de financiële gevolgen die voortvloeien uit de niet-aanvaarding door hun verzekering van eventuele ongevallen, zonder dat TUKAZZA! hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. We bieden Gasten een optionele, Betaalde dienst voor dekking in geval van schade en diefstal als onderdeel van het abonnement op het „Service Plus“-pakket. In het artikel „Dekking bij schade en diefstal“ hierboven staat hierover meer informatie, waar de voorwaarden en beperkingen die op de pagina https://nl.guesttoguest.com/nl/p/service-plus-termsofuse-nl zijn beschreven.

Aansprakelijkheid

Behalve wanneer TUKAZZA! naar behoren is ingelicht over eventuele onwettige inhoud in de zin en onder de voorwaarden van de geldende wetgeving, maar niet onmiddellijk maatregelen heeft getroffen om deze inhoud te verwijderen, wijst TUKAZZA! elke aansprakelijkheid af met betrekking tot inhoud die door Leden wordt gepubliceerd, en met name inhoud van rubrieksadvertenties, en met betrekking tot handelswijzen van Leden.

En Ruil van onroerende goederen die volledig tot stand komt door een overeenkomst tussen Gastheer en Gast, geschiedt onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de Gastheer en de Gast zelf.

TUKAZZA! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële of commerciële verliezen, reputatieschade of eventuele directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik door Leden van de Site en Diensten. TUKAZZA! kan met name niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan Accommodaties en, in bredere zin, aan onroerende goederen of enige andere schade door Leden of derden als gevolg van het verblijf van Leden in Accommodaties en, in bredere zin, in onroerende goederen van een Gastheer. TUKAZZA! kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade door Leden of derden tijdens een verblijf bij andere Leden.

Daar TUKAZZA! alles in het werk stelt om discriminatie door haar leden via de site te voorkomen, kan TUKAZZA! hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld.

Indien geval van contractuele aansprakelijkheid van TUKAZZA! buiten Service Plus blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogste van de volgende bedragen (a) totale kosten die Leden aan TUKAZZA! betaald hebben gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan de vordering tot aansprakelijkheid van TuKAZZA! of (b) het bedrag van 100 euro.

Daar de reikwijdte voor het uitsluiten van garantie of aansprakelijkheid in sommige landen beperkt is, zijn de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op Leden die in het buitenland wonen. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt dus alleen voor consumenten in de volgende gevallen: overmacht, onoverkomelijke gebeurtenis, fout van derden of fout van Leden.

De Vennootschap streeft ernaar de Site en Dienst 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar te houden. Toegang tot de Site of de Dienst kan echter worden onderbroken als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, hardware- of software-upgrades, noodreparaties aan de de Site of als gevolg van omstandigheden waarop TUKAZZA! geen invloed heeft (bijv. storing van telecommunicatieverbindingen en -apparatuur). TUKAZZA! verbindt er zich toe alle redelijke maatregelen te treffen om dergelijke storingen te beperken, voor zover deze aan haar zijn toe te rekenen.

Leden erkennen en accepteren het feit dat TUKAZZA! jegens hen geen enkele aansprakelijk aanvaardt voor eventuele onbeschikbaarheid, opheffing of onderbreking van de Site of Dienst en dat TUKAZZA! niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade van welke aard dan ook die hieruit zou kunnen voortvloeien.

In alle gevallen en onverminderd de hierboven genoemde clausules en andere clausules betreffende de niet-aansprakelijkheid van TUKAZZA! kan eventuele aansprakelijkheid van de Vennootschap jegens Leden slechts aanleiding geven tot de betaling van schadevergoeding. Dit bedrag blijft beperkt tot de som die het Lid aan de Vennootschap heeft betaald voor Diensten die hij gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan zijn verzoek heeft ontvangen.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van Leden worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is beschreven in onze Privacyverklaring, die te vinden is op de volgende pagina: https://nl.guesttoguest.com/nl/p/privacy.

Intellectueel eigendom

Merken, logo's, grafische vormgeving, foto's, animaties, video's en teksten op de site www.guesttoguest.com zijn het intellectuele eigendom van TUKAZZA! en haar partners en mogen op straffe van gerechtelijke vervolging niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Vennootschap of haar partners worden gereproduceerd, gebruikt of vertegenwoordigd. De leden stemmen er in het bijzonder mee in om Diensten, pagina's van de Site, databases of computercodes van de onderdelen waaruit de Diensten en de Site zijn opgebouwd, op geen enkele wijze te wijzigen, kopiëren, reproduceren, downloaden, distribueren, overbrengen, distribueren en/of commercieel te exploiteren.

Leden verlenen TUKAZZA! een licentie voor het gebruik van de intellectuele-eigendomsrechten die verbonden zijn aan de inhoud die zij voor verspreiding op de Site plaatsen. Met deze licentie krijgt de Vennootschap met name het recht om inhoud met betrekking tot Leden (informatie, afbeeldingen, video's, beschrijving, zoekcriteria enz.) op de gehele Site of een deel daarvan te reproduceren, te vertegenwoordigen, aan te passen, te vertalen, digitaliseren, gebruiken of er sublicentierechten over te verstrekken.

Indien Leden menen dat hun rechten zijn geschonden of dat bepaalde inhoud onwettig is, worden ze verzocht de Vennootschap hiervan op de hoogte te stellen. TUKAZZA! behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen indien zij redenen heeft om aan te nemen dat deze in strijd is met deze Algemene gebruiksvoorwaarden, de wet of de rechten van derden.

Toepasselijk recht - rechtsmacht

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden valt onder de Franse wetgeving, met uitzondering van bepalingen voor openbare orde inzake consumentenbescherming in het land waar Leden woonachtig zijn.

In geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van deze Algemene gebruiksvoorwaarden, trachten Leden en TUKAZZA! een minnelijke schikking te treffen alvorens een gerechtelijke procedure in te stellen. Hiertoe zullen ze alle nodige informatie verstrekken.

Indien een minnelijke schikking tussen Leden en TUKAZZA! niet mogelijk blijkt, kunnen Leden uiterlijk binnen één jaar kosteloos, per gewone post of per e-mail, een consumentenombudsman inschakelen, die binnen 90 dagen een oplossing zal bieden. Overeenkomstig artikel L. 611-1 e.v. van het Franse consumptiewetboek (code de la consommation) informeert TUKAZZA! de Leden dat zij hun zaak kunnen doorverwijzen naar de aangewezen reis- en toeristenombudsman, die op het volgende adres is te bereiken: MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 – 75 823 Parijs Cedex 17, Frankrijk. Ga voor meer informatie naar http://www.mtv.travel/contact/.

In het kader van alternatieve geschillenbeslechting, kunnen Leden ook gebruikmaken van het online platform voor geschillenbeslechting door op de volgende elektronische link te klikken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

Indien een minnelijke schikking niet mogelijk blijkt en bemiddeling heeft gefaald, wordt elk geschil in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de Algemene gebruiksvoorwaarden en/of de dienst in kwestie voorgelegd aan de rechter, naar keuze van de eiser:

  - de plaats waar de verweerder verblijft;
  - de plaats waar de diensten zijn geleverd;

Overeenkomstig artikel R. 631-3 van het Franse consumptiewetboek kunnen Leden zich naast een van de bovengenoemde gerechten ook wenden tot het gerecht van de plaats waar ze woonden op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst of van het schadebrengende feit.

Deze clausule is ook van toepassing in het geval van schikking, incidentele vordering, garantieverzoek of indien er meerdere verweerders zijn, en ongeacht de betalingsvoorwaarden.

Overdracht

TUKAZZA! behoudt zich het recht voor om na kennisgeving in overeenstemming met de onderstaande clausule haar rechten en verplichtingen in het kader van deze Algemene gebruiksvoorwaarden automatisch over te dragen..

Kennisgeving

Met uitzondering van kennisgevingen over onwettige of inbreukmakende inhoud, moeten de kennisgevingen van Leden per aangetekend schrijven worden verzonden naar GuestToGuest - Legal Department, 45, Chabrolstraat 75010 Parijs, Frankrijk, of per e-mail naar contact@guesttoguest.com.

Elke kennisgeving aan Leden wordt per e-mail verzonden naar het adres dat ze op het moment van hun registratie aan de Vennootschap hebben opgegeven en worden geacht 24 uur na verzending van de e-mail te zijn ontvangen, tenzij de afzender een bericht krijgt dat het e-mailadres niet werkt of fout is.

Slotbepalingen

Bewijs

Leden erkennem en aanvaarden dat informatie die de Vennootschap per e-mail en op de Site verstrekt, rechtsgeldig is tussen de partijen en dezelfde bewijskracht heeft als een handgeschreven document; Alle gegevens die op een onveranderlijke, betrouwbare en veilige manier in het geautomatiseerde gegevensbestand van de Vennootschap worden ingevoerd, met name met betrekking tot bestellingen en bevestigingen van Leden, verzonden kennisgevingen, toegang, terugtrekkingen en vergoedingen, worden als rechtsgeldig tussen de partijen beschouwd, totdat het tegendeel is bewijzen.

Aanvullende juridische informatie

Hoofdredacteur van de Site is Emmanuel Arnaud.

De website wordt gehost door Vennootschap: AWS Amazon Web Services, Inc. - 410 Terry Ave North - Seattle, WA 98109-5210, US.

Interpretatie

In geval van tegenstrijdigheden tussen een vertaling en de Franse versie, prevaleert enkel de Franse versie.